Tingimused

ALMOND äritarkvara kasutamise tingimused

 

1. Lepingu sõlmimine

1. Teenuse kasutaja kinnitab, et on tutvunud ning nõustub kõigi käesoleval lehel välja toodud teenuse osutamise tingimustega. Kasutaja nõustumise kinnituseks loetakse www.almond.ee lehel asuva teenusega liitumise vormi täitmist ning kinnitamist.
2. Liitumisel kinnitab kasutaja kõigi enda poolt esitatud andmete õigsust.

2. Almondi teenused, nende osutamine ja peatamine

1. Kliendil on õigus kasutada Almondi tarkvara vastavalt tema poolt tellitud paketile. Almondi funktsioonide ja pakettide erinevustega on võimalik tutvuda www.almond.ee. Kõik tarkvara uuendused ja täiendused ning parandused on kliendi jaoks tasuta. Lisatasu küsitakse kliendilt ainult juhul, kui tarkvaraga seotud probleemid või küsimused on tingitud kliendi enda veast või riistvara puudulikkusest.
2. Kasutaja kohustub saladuses hoidma talle registreerimisel antud paroole jm. konfidentsiaalseid andmeid ning mitte jagama neid kõrvaliste isikutega.
3. Almond ei avalda kasutaja poolt registreerimisel antud infot ja paroole. Välja arvatud seadusega ettenähtud olukorras.
4. Tarkvara arendajal on õigus jälgida, et Kasutaja ei rikuks teenuse kasutamisel rakendamisele kuuluvaid õigusakte ja käesolevaid tingimusi.
5. Tarkvara arendajal on õigus peatada teenuse osutamine kasutajale koheselt ning ette hoiatamata juhul, kui Kasutaja kasutab Almondi süsteemi ebaseaduslikuks tegevuseks.
6. Almond ei vastuta kahju eest, mis tekib seoses:
   1. Interneti teenusepakkujast tingitud sideliinide riketega;
   2. Elektrikatkestustest tingitud katkestuste ja kahjudega;
   3. Kasutaja tegevusega Almondi tarkvara kasutamisel, sh Kasutaja poolt teenuse kasutamise käigus saadetud elektronkirjadega;
   4. Arvutiviiruste ning nuhkvara levimisega;
   5. teenuse mittevastavusega Kasutaja vajadustele;
   6. välja arvatud juhul, kui selline vastutus lasub tulenevalt seadusest Tarkvara arendajal ning kahju tekitatakse tahtlikult või raske hooletuse tõttu.
7. Tarkvara arendajal on õigus peatada teenuse osutamine kasutajale, teatades sellest 30 kalendripäeva ette.


3. Tasu teenuse eest ja hinnakirja muutmine

1. Kasutaja tasub teenuse eest ettemaksuna vastavalt arvele, mille ta saab omale genereerida, logides sisse arvelduskeskkonda.
2. Juhul kui Kasutaja pole arvet õigeaegselt tasunud on Almondil õigus teenuse osutamine peatada.
3. Tarkvara arendajal on õigus teenuse hinda ühepoolselt muuta, teavitades sellest Kasutajat vähemalt 30 kalendripäeva ette.
4. Kasutaja poolt teenuse kasutamise ülesütlemise korral ei kuulu teenuse kasutamise eest tehtud ettemaks tagastamisele.
5. Ettemaks ei kuulu tagastamisele kui teenuse osutamine on peatatud käesolevate tingimuste 2 lõigu 6-nda punkti tõttu.
6. Andmete ekspordi eest meie andmebaasist XLS failina tuleb kliendil, sõltumata kasutusel olevast paketist, tasuda 50eur.

Konfidentsiaalsus

1. Teenuse kasutaja ja Almond on kohustatud hoidma teise poole äri- ja muid saladusi juhul, kui need satuvad teenuse osutamise käigus teise poole valdusse, välja arvatud juhul, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb seadusest. Käesolev säte jääb kehtima ka pärast teenuse osutamise lõppemist.